Algemeen

1.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en opdrachten van Behavioral Insight.

1.2.        Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Behavioral Insight en niet aan enige aan Behavioral Insight verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.3.        De toepasselijkheid en werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs van Behavioral Insight.

1.4.        Niet alleen Behavioral Insight maar ook iedere aan Behavioral Insight verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

1.5.        Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Grondslag offertes

2.1.        Offertes en Plannen van Aanpak van Behavioral Insight zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Behavioral Insight zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

2.2          Alle offertes van Behavioral insight zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kunnen aan de offerte geen rechten worden ontleend.

Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

3.1.        Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Behavioral Insight geschiedt uitsluitend na onderling overleg.

Werknemers

4.1.        Behavioral Insight kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Behavioral Insight plaatsvinden.

4.2.        Opdrachtgever zal noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van Behavioral Insight in dienst nemen of met deze werknemers over indiensttreding onderhandelen, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met Behavioral Insight.

Honorarium en kosten

5.1.        Het honorarium dat door Behavioral Insight in verband met de opdracht in rekening wordt gebracht zal tussen Behavioral Insight en opdrachtgever worden overeengekomen. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen.

5.2.        Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Behavioral Insight noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

Betalingsvoorwaarden

6.1.        Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

De factuurdatum moet worden beschouwd als een fatale termijn.

6.2.        Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening of opschorting.

6.3.        Behavioral Insight kan de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet.

6.4          Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één (1) opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

7.1.        De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien Behavioral Insight op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Behavioral Insight.

Intellectuele Eigendom

8.1.        Documenten, ideeën, gegevens, modellen, technieken, instrumenten, geschriften, waaronder ook software, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Behavioral Insight. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Behavioral Insight.

Vertrouwelijkheid

9.1.        Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee zij bij de uitvoering van een opdracht in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder methoden, apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Aansprakelijkheid

10.1.      Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Behavioral Insight leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Behavioral Insight afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Onder een gebeurtenis wordt eveneens verstaan een nalaten.

10.2.      Indien Behavioral Insight aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Behavioral Insight in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

10.3.      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Behavioral Insight meldt.

10.4.      Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Behavioral Insight als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

10.5.      Indien Behavioral Insight een niet aan haar verbonden persoon (derde) bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Behavioral Insight jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door de verbonden persoon worden gemaakt.

10.6.      Indien Behavioral Insight in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever wordt aangesproken door derden, vrijwaart opdrachtgever Behavioral Insight voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen en schadevergoedingen.

10.7.      De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan Behavioral Insight verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de verbonden personen. De verbonden personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

Toepasselijk recht

11.1.       Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Behavioral Insight en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

11.2.       De geschillen welke tussen Behavioral Insight en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Behavioral Insight met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen eerst worden voorgelegd aan een Mediator om te worden opgelost middels mediation. Slechts indien partijen hun medewerking hebben verleend aan mediation en de pogingen tot bemiddeling door de Mediator toch niet succesvol waren, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Behavioral Insight gevestigd is.

 

Behavioral Insight is gevestigd in Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder 73612359.