Bescherming van uw privacy

Behavioral Insight hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

Over onze organisatie

Behavioral Insight maakt de wetenschappelijke inzichten op gebied van behavioral economics inzichtelijk door het te vertalen naar de praktijk. Door het kennisniveau van professionals te vergroten, kan iedereen profiteren van de kracht van behavioral economics. Dit doen wij door op een positieve wijze trainingen en consultancy te verzorgen bij profit, non-profit en overheidsinstellingen. Via deze website verzamelen wij bepaalde gegevens. Hieronder vindt u gegevens over Behavioral Insight, die u nodig heeft als u met ons wilt communiceren.

 

Naam:              Behavioral Insight

Adres:             Kempen 71, Haarlem

Telefoon:         + 31 6 5757 6529

Website:          www.behavioralinsight.nl

E-mail adres:   sander@behavioralinsight.nl

 

Definities

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

Bezoeker Bezoeker van deze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een cliënt is.
Cliënt Bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet / dienst bij ons afneemt en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die persoon.
Verwerken van persoonsgegevens Elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
Verantwoordelijke Persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in dit privacy statement wordt beschreven, is Behavioral Insight verantwoordelijk.
FG Functionaris voor de Gegevensbescherming / Privacy Officer

 

 

 

Wettelijke basis Privacy statement

Dit privacy statement voldoet tenminste aan:

 • Wet Persoonsregistraties (WPR)
 • Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Europese Privacyrichtlijn (95/46/EC)
 • OECD privacy principles
 • FTC guidelines on consumer protection
 • Safe Harbor Privacy Principles

 

Melding

De verwerking van de gegevens wordt, indien nodig, gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl)

Gegevensverzameling

Op het moment dat u uw gegevens invult, wordt telkens aangegeven voor welke doeleinden deze door Behavioral Insight worden gebruikt. Indien u op een verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u contact opnemen via sander@behavioralinsight.nl.

Doelen van gegevensverwerking

Uw gegevens worden, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvragen omtrent informatie door het invullen van ons online contactformulier. De navolgende gegevens worden voor administratieve doelen verwerkt:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Onderwerp;
 • Bericht;

Herkomst van gegevens

De gegevens die Behavioral Insight verwerkt worden verkregen van bezoekers en cliënten, die zij zelf verstrekken. Daarnaast wordt het IP-adres herkend door onze server. Deze technische verwerking is uitsluitend van belang om de communicatie mogelijk te maken. De gegevens worden dan ook direct na beëindiging van de sessie verwijderd.

 

 

 

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Iedereen moet in beginsel in de gelegenheid zijn om na te kunnen gaan of er gegevens over hem worden verwerkt. Hij moet zich, zonder bovenmatige kosten, op de hoogte kunnen stellen van een gegevensverwerking. Op aanvraag moet de voor de verwerking verantwoordelijke persoon een volledig overzicht van de verwerkte gegevens over de aanvrager, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens ter beschikking stellen.

De bezoeker of de cliënt van onze website heeft het recht zich tot ons te wenden met het verzoek hem mede te delen of onze organisatie zijn of haar gegevens verwerkt. Wij zullen binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling doen aan de bezoeker of de cliënt welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. De bezoeker of de cliënt heeft tevens het recht, door middel van een tot ons gericht verzoek, om de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hij kan dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

 

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

 

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft onze organisatie verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

 

Tot slot

Mocht u na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.